SocioCrypto | Flipside Analyst

  SocioCrypto

  Joined Jan 6, 2022
  //
  808Upvotes

  SocioCrypto- Jan 29, 2023

  osmosisosmosis
  ibc

  SocioCrypto- Jan 29, 2023

  bscbsc
  ethereumethereum
  avalancheavalanche
  polygonpolygon
  swaps

  SocioCrypto- Mar 7, 2023

  makermaker
  ethereumethereum
  mkr
  evm
  defi

  SocioCrypto- Jan 7, 2024

  avalancheavalanche
  evm

  SocioCrypto- May 30, 2023

  avalancheavalanche
  evm

  SocioCrypto- Mar 7, 2023

  aaveaave
  ethereumethereum
  evm
  defi

  SocioCrypto- Oct 19, 2023

  axelaraxelar
  osmosisosmosis
  prices
  ibc

  SocioCrypto- Jun 12, 2024

  seisei
  ibc

  SocioCrypto- Feb 21, 2023

  terraterra
  thorchainthorchain
  sushisushi
  uniswap
  swaps

  SocioCrypto- Jun 12, 2024

  SocioCrypto- Mar 23, 2023

  ethereumethereum
  avalancheavalanche
  evm

  SocioCrypto- Aug 25, 2023

  osmosisosmosis
  seisei
  prices
  ibc

  SocioCrypto- Oct 29, 2023

  uniswap
  kyberswap
  woofi
  hashflow
  quickswap

  SocioCrypto- Mar 24, 2023

  ethereumethereum
  avalancheavalanche
  evm

  SocioCrypto- Jun 12, 2024

  SocioCrypto- Aug 26, 2023

  seisei
  ibc

  SocioCrypto- Mar 7, 2023

  osmosisosmosis
  ethereumethereum
  prices
  ibc
  evm

  SocioCrypto- Jun 1, 2023

  bscbsc
  arbitrumarbitrum
  ethereumethereum
  optimismoptimism
  avalancheavalanche

  SocioCrypto- Aug 25, 2023

  seisei
  ibc

  SocioCrypto- Jun 12, 2024

  kaiakaia
  evm

  SocioCrypto- Aug 26, 2023

  seisei
  ibc

  SocioCrypto- Jun 12, 2024

  kaiakaia
  evm

  SocioCrypto- Jun 12, 2024

  SocioCrypto- Jan 29, 2023

  sushisushi
  balancerbalancer
  synthetixsynthetix
  uniswap
  swaps

  SocioCrypto- Sep 8, 2023

  SocioCrypto- Apr 12, 2024

  aaveaave
  compoundcompound
  arbitrumarbitrum
  radiant
  dforce

  SocioCrypto- Mar 23, 2023

  ethereumethereum
  avalancheavalanche
  evm