alitaslimi | Flipside Analyst

  alitaslimi

  Joined Apr 24, 2022
  //
  474Upvotes

  alitaslimi- Apr 4, 2023

  thorchainthorchain
  sushisushi
  uniswap
  prices
  swaps

  alitaslimi- Jan 28, 2023

  thorchainthorchain
  sushisushi
  uniswap
  prices
  swaps

  alitaslimi- Feb 9, 2023

  gnosisgnosis
  flowflow
  axelaraxelar
  nearnear
  bscbsc

  alitaslimi- Aug 16, 2023

  uniswap
  kyberswap
  woofi
  dodo
  trader joe

  alitaslimi- Jan 28, 2023

  thorchainthorchain
  sushisushi
  uniswap
  prices
  swaps

  alitaslimi- Mar 28, 2023

  thorchainthorchain
  sushisushi
  uniswap
  prices
  swaps

  alitaslimi- Feb 6, 2023

  arbitrumarbitrum
  ethereumethereum
  l2
  evm

  alitaslimi- Jan 31, 2023

  gnosisgnosis
  flowflow
  nearnear
  prices
  nft

  alitaslimi- Feb 6, 2023

  flowflow
  bscbsc
  arbitrumarbitrum
  osmosisosmosis
  ethereumethereum

  alitaslimi- Feb 6, 2023

  flowflow
  nearnear
  arbitrumarbitrum
  osmosisosmosis
  prices

  alitaslimi- Apr 3, 2023

  arbitrumarbitrum
  l2
  evm

  alitaslimi- Jan 28, 2023

  thorchainthorchain
  sushisushi
  uniswap
  prices
  swaps

  alitaslimi- Mar 25, 2023

  arbitrumarbitrum
  l2
  evm

  alitaslimi- Dec 24, 2023

  bscbsc
  arbitrumarbitrum
  ethereumethereum
  optimismoptimism
  nft

  alitaslimi- Feb 8, 2023

  thorchainthorchain
  sushisushi
  uniswap
  prices
  swaps

  alitaslimi- Nov 21, 2023

  uniswap
  kyberswap
  woofi
  hashflow
  quickswap

  alitaslimi- Mar 17, 2024

  bscbsc
  arbitrumarbitrum
  ethereumethereum
  optimismoptimism
  avalancheavalanche

  alitaslimi- Mar 6, 2023

  bscbsc
  arbitrumarbitrum
  ethereumethereum
  l2
  evm

  alitaslimi- Mar 17, 2024

  bscbsc
  arbitrumarbitrum
  ethereumethereum
  optimismoptimism
  avalancheavalanche

  alitaslimi- Feb 8, 2023

  thorchainthorchain
  sushisushi
  uniswap
  prices
  swaps

  alitaslimi- Jun 26, 2023

  flowflow
  nearnear
  bscbsc
  prices
  nft

  alitaslimi- Sep 4, 2023

  uniswap
  kyberswap
  woofi
  hashflow
  quickswap

  alitaslimi- Feb 6, 2023

  flowflow
  nearnear
  arbitrumarbitrum
  osmosisosmosis
  prices

  alitaslimi- Sep 21, 2023

  uniswap
  kyberswap
  woofi
  hashflow
  dodo

  alitaslimi- Feb 3, 2023

  arbitrumarbitrum
  ethereumethereum
  optimismoptimism
  polygonpolygon
  l2

  alitaslimi- Feb 6, 2023

  thorchainthorchain
  sushisushi
  uniswap
  prices
  swaps

  alitaslimi- Nov 21, 2023

  bscbsc
  arbitrumarbitrum
  ethereumethereum
  optimismoptimism
  avalancheavalanche

  alitaslimi- Feb 9, 2023

  gnosisgnosis
  flowflow
  axelaraxelar
  nearnear
  bscbsc

  alitaslimi- May 14, 2023

  gnosisgnosis
  flowflow
  axelaraxelar
  nearnear
  bscbsc

  alitaslimi- Jun 21, 2023

  bscbsc
  arbitrumarbitrum
  optimismoptimism
  avalancheavalanche
  polygonpolygon

  alitaslimi- Mar 3, 2023

  arbitrumarbitrum
  ethereumethereum
  optimismoptimism
  polygonpolygon
  l2

  alitaslimi- Oct 10, 2023

  uniswap
  kyberswap
  woofi
  hashflow
  quickswap

  alitaslimi- Feb 9, 2023

  flowflow
  nearnear
  arbitrumarbitrum
  osmosisosmosis
  prices